[PAGE_STYLE]

U heeft een brief ontvangen met het onderwerp Vordering op een werknemer of uitkeringsgerechtigde

Dit betekent dat genoemde belastingschuldige de belastingaanslag(en) en vervolgingskosten van een gemeente of waterschap niet heeft voldaan.

Als werkgever of uitkerende instantie van deze belastingschuldige bent u verplicht, ingevolge artikel 19 van de Invorderingswet 1990, op mijn vordering de door de belastingschuldige nog te betalen bedragen te voldoen uit het loon of de uitkering welke u nog verschuldigd bent aan betrokkene. Voor de betreffende aanslagen zijn aan de belastingschuldige dwangbevelen betekend. Tevens is betrokkene door mij schriftelijk in kennis gesteld van het totaal verschuldigde bedrag waarvoor een vordering onder u is gelegd.

De beslagvrije voet

Wettelijk is geregeld dat niet het gehele loon of de gehele uitkering voor beslag vatbaar is. De beslagvrije voet dient altijd aan de belastingschuldige te worden uitbetaald / uitgekeerd en bedraagt 90% van de bijstandsnorm welke op betrokkene van toepassing is. Het meerdere moet echter aan GGN invoned worden afgedragen. De hoogte van de beslagvrije voet is genoemd in de vordering die u heeft ontvangen. Alle gelden die belastingschuldige zou ontvangen boven de beslagvrije voet dienen aan GGN invoned te worden overgemaakt.

Er ligt reeds beslag

Als reeds beslag ligt op het inkomen van belastingschuldige dan verzoek ik u de eerste beslaglegger te vermelden op de afdrachtbevestiging en niet aan ons af te dragen. Dit geldt tevens als de beslagvrije voet afwijkt van de gehanteerde beslagvrije voet door de eerste beslaglegger.

Tot wanneer inhouden op het inkomen

Zolang de schuld nog niet volledig is voldaan dient u voort te gaan met de inhouding en afdracht mits u nog betalingen (inclusief vakantiegeld) aan betrokkene dient te voldoen.

Bevoegdheid van GGN invoned

De invordering geschiedt namens de gemeente of waterschap door GGN invoned. De bevoegdheid is toegekend op grond van een mandateringsbesluit. Dat is een schriftelijke bekrachtiging die GGN invoned in staat stelt om niet alleen in naam van de gemeente of het waterschap, maar tevens onder hun juridische verantwoordelijkheid de invorderingsbevoegdheid uit mogen oefenen.

Wanneer u niet mee werkt

De Invorderingswet 1990 geeft mij de bevoegdheid om, indien u niet voldoet aan deze vordering, onder u executoriaal derden beslag te leggen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Toelichting

Zie hier voor meer informatie/toelichting inzake de vordering.

Wij hebben een vordering aan u verzonden. Ik verzoek u via deze link uw reactie/afdracht bevestiging betreffende de belastingschuldige aan ons te verzenden.